Pregled neuspelih uslovnih ponuda za preuzimanje akcija
(na osnovu Zakona o preuzimanju akcionarskih društava)

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: ZVEZDA DOO BEOGRAD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07031963
ISIN: RSZVZDE66220
Naziv: FINCOM D.O.O.
JMB: 06518168
Depozitar HoV: DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 21. 04. 2008.
Datum zatvaranja: 12. 05. 2008.