Pregled neuspelih uslovnih ponuda za preuzimanje akcija
(na osnovu Zakona o preuzimanju akcionarskih društava)

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: PUTNIK AD BEOGRAD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07034377
ISIN: RSPUTNE40253
Naziv: DMITRY LUTSENKO
JMB: 62NO9428374
Depozitar HoV: DUNAV STOCKBROKER AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 02. 04. 2007.
Datum zatvaranja: 23. 04. 2007.