Pregled neuspelih uslovnih ponuda za preuzimanje akcija
(na osnovu Zakona o preuzimanju akcionarskih društava)

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: KODAR ENERGOMONTAŽA DOO
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07068115
ISIN: RSENRGE82690
Naziv: KNP PLAY
JMB: 20480599
Depozitar HoV: Tesla Capital a.d. Beograd
Datum otvaranja: 03. 04. 2010.
Datum zatvaranja: 30. 04. 2010.