Pregled neuspelih uslovnih ponuda za preuzimanje akcija
(na osnovu Zakona o preuzimanju akcionarskih društava)

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: STUP VRŠAC AD VRŠAC
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08009961
ISIN: RSSTUPE80332
Naziv: KAVIM LTD
JMB: 51-328043-8
Depozitar HoV: WISE BROKER-u prin.likvid.
Datum otvaranja: 29. 07. 2008.
Datum zatvaranja: 18. 08. 2008.