Pregled neuspelih uslovnih ponuda za preuzimanje akcija
(na osnovu Zakona o preuzimanju akcionarskih društava)

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: MLINOSERVIS A.D.
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08024324
ISIN: RSMLNSE32647
Naziv: S.A.D.A -B d.o.o.
JMB: 02364727
Depozitar HoV: KBC BROKER-u likvidaciji
Datum otvaranja: 18. 02. 2008.
Datum zatvaranja: 10. 03. 2008.