Pregled neuspelih uslovnih ponuda za preuzimanje akcija
(na osnovu Zakona o preuzimanju akcionarskih društava)

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: AGROBAČKA AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08056749
ISIN: RSAGBCE49975
Naziv: AGROMARKET D.O.O.
JMB: 07593252
Depozitar HoV: BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 23. 03. 2011.
Datum zatvaranja: 12. 04. 2011.