Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: A.D. KOZARA
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08021902
ISIN: RSKZRAE20835
Naziv: DELTA AGRAR DOO
JMB: 20236434
Depozitar HoV: PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 11. 09. 2018.
Datum zatvaranja: 01. 10. 2018.


Naziv izdavaoca: JUGOELEKTRO A.D.
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07016212
ISIN: RSJGELE80877
Naziv: UTP TRGOVINA DOO KRUŠEVAC
JMB: 20336633
Depozitar HoV: PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 03. 09. 2018.
Datum zatvaranja: 24. 09. 2018.