Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: ALFAPLAM AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07137923
ISIN: RSALFAE34014
Naziv: AMASIS DOO
JMB: 17243047
Depozitar HoV: TESLA CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum otvaranja: 07. 11. 2022.
Datum zatvaranja: 28. 11. 2022.