Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: MINEL - RASTAVLJAČI AD
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07194366
ISIN: RSMNRSE98207
Naziv: ROYAL HOUSE DOO NOVI BANOVCI
JMB: 20633859
Depozitar HoV: BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 17. 04. 2019.
Datum zatvaranja: 31. 05. 2019.