Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: KOMP.TAKOVO A.D.
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07178107
ISIN: RSTAKVE10880
Naziv: BANAT 1894 D.O.O VRŠAC
JMB: 21205419
Depozitar HoV: BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD
Datum otvaranja: 09. 10. 2017.
Datum zatvaranja: 30. 10. 2017.


Naziv izdavaoca: VODOPRIVREDA AD POŽAREVAC
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 07282087
ISIN: RSVDPPE93358
Naziv: DTD VODOPRIVREDNO DOO SENTA SE
JMB: 08041199
Depozitar HoV: TANDEM FINANCIAL A.D. NOVI SAD
Datum otvaranja: 10. 10. 2017.
Datum zatvaranja: 30. 10. 2017.