Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: HERCEGOVINA AD RAVNI TOPOLOVAC
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08031070
ISIN: RSHERCE52942
Naziv: RACA D.O.O.
JMB: 08424616
Depozitar HoV: BDD SINTEZA INVEST GROUP A.D
Datum otvaranja: 01. 12. 2017.
Datum zatvaranja: 21. 12. 2017.