Pregled ponuda za preuzimanje akcija koje su u toku

Štampa / Print
Naziv izdavaoca: AD ZA PROIZV. ŠLJUNKA I PESKA
Podaci o emisiji Podaci o ponudiocima
JMB izdavaoca: 08247757
ISIN: RSSLJUE64146
Naziv: DOO AMV EUROPE BELA CRKVA
JMB: 08232806
Depozitar HoV: EURO FINEKS BROKER AD
Datum otvaranja: 12. 10. 2020.
Datum zatvaranja: 02. 11. 2020.