Pregled uspešno završenih ponuda za preuzimanje akcija

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: A.D.VARNOST-FITEP
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07026935
ISIN: RSVARFE70326
Naziv: VARNOST MARIBOR D.D.
JMB: 5263565000
Depozitar HoV: ILIRIKA INVESTMENTS A.D
Datum sticanja vlasništva: 16. 10. 2017.
Preuzeto 8599 akcija po ceni od 909.03 din.