Pregled uspešno završenih ponuda za preuzimanje akcija

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: ABS MINEL-ELEKTROGRADNJA-DV AD
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07027575
ISIN: RSMELGE40263
Naziv: ABS MINEL DOO BEOGRAD
JMB: 17307894
Depozitar HoV: KBK BROKER AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 26. 03. 2010.
Preuzeto 79708 akcija po ceni od 1,950.00 din.