Pregled uspešno završenih ponuda za preuzimanje akcija

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: A.D. CVETNI TRG
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07032170
ISIN: RSCVTRE62551
Naziv: MIRKOVIĆ VESELJKO
JMB: 2201957260023
Depozitar HoV: AS-FINANCIAL CENTER AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 29. 10. 2004.
Preuzeto 1964 akcija po ceni od 10,500.00 din.
Naziv: JOKER GAMES
JMB: 08724636
Depozitar HoV: MV INVESTMENTS AD NOVI SAD
Datum sticanja vlasništva: 29. 10. 2004.
Preuzeto 1550 akcija po ceni od 8,000.00 din.