Pregled uspešno završenih ponuda za preuzimanje akcija

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: A.D. LIVNICA LJIG
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07099347
ISIN: RSLVNCE61062
Naziv: ANSAL STEEL DOO BEOGRAD
JMB: 20424974
Depozitar HoV: INVESTBROKER AD
Datum sticanja vlasništva: 16. 05. 2016.
Preuzeto 10277 akcija po ceni od 1,025.00 din.