Pregled uspešno završenih ponuda za preuzimanje akcija

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: 7. JULI AD VRANJE
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07105037
ISIN: RSSJULE46176
Naziv: STOŠIĆ NOVICA
JMB: 1005961970062
Depozitar HoV: AC BROKER
Datum sticanja vlasništva: 20. 07. 2010.
Preuzeto 100 akcija po ceni od 410.00 din.