Pregled uspešno završenih ponuda za preuzimanje akcija

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: 8. OKTOBAR AD SVILAJNAC
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07124104
ISIN: RSOKTOE59040
Naziv: BREZA DOO
JMB: 17312367
Depozitar HoV: MAX-DILL AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 03. 06. 2010.
Preuzeto 31 akcija po ceni od 2,595.00 din.