Pregled uspešno završenih ponuda za preuzimanje akcija

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: A.D. JUGOVO
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07143885
ISIN: RSJUSME70745
Naziv: MITIĆ MD DOO
JMB: 17620061
Depozitar HoV: EURO FINEKS BROKER AD
Datum sticanja vlasništva: 29. 06. 2006.
Preuzeto 8820 akcija po ceni od 156.00 din.