Pregled uspešno završenih ponuda za preuzimanje akcija

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: A.D. MLEKARA MLADOST
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07150512
ISIN: RSMLMLE85899
Naziv: SILBO DOO BEOGRAD
JMB: 07752016
Depozitar HoV: EAST WEST INVEST AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 26. 03. 2010.
Preuzeto 28751 akcija po ceni od 585.00 din.