Pregled uspešno završenih ponuda za preuzimanje akcija

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: A.D. TRGOPEK
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07157860
ISIN: RSTPEKE61549
Naziv: BRDAR SUTKO
JMB: 0210970793911
Depozitar HoV: MERIDIAN INVEST AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 14. 12. 2006.
Preuzeto 1359 akcija po ceni od 675.00 din.