Pregled uspešno završenih ponuda za preuzimanje akcija

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: TRGOVINA 22 AD KRAGUJEVAC
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07165218
ISIN: RS22DCE53154
Naziv: ČELIK TP AD BEOGRAD
JMB: 07032951
Depozitar HoV: MV INVESTMENTS AD
Datum sticanja vlasništva: 22. 11. 2007.
Preuzeto 18148 akcija po ceni od 960.00 din.
Naziv: ČELIK TP DOO BEOGRAD
JMB: 07032951
Depozitar HoV: BDD M&V INVESTMENTS AD
Datum sticanja vlasništva: 25. 01. 2010.
Preuzeto 7024 akcija po ceni od 1,400.00 din.
Naziv: ČELIK TP DOO BEOGRAD
JMB: 07032951
Depozitar HoV: BDD M&V INVESTMENTS AD
Datum sticanja vlasništva: 11. 07. 2012.
Preuzeto 4808 akcija po ceni od 1,728.00 din.
Naziv: ČELIK TP DOO BEOGRAD
JMB: 07032951
Depozitar HoV: BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 14. 08. 2014.
Preuzeto 5648 akcija po ceni od 1,800.00 din.