Pregled uspešno završenih ponuda za preuzimanje akcija

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: A.D. HEMOS
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07166737
ISIN: RSHEMOE41792
Naziv: RADONJIĆ TOMISLAV
JMB: 1303970722811
Depozitar HoV: EURO FINEKS BROKER AD
Datum sticanja vlasništva: 31. 08. 2007.
Preuzeto 20585 akcija po ceni od 572.00 din.