Pregled uspešno završenih ponuda za preuzimanje akcija

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: A.D. NIŠKA MLEKARA
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07204132
ISIN: RSMLNIE85638
Naziv: KRUNA KOMERC D.O.O.
JMB: 07740760
Depozitar HoV: CITADEL SECURITIES A.D.
Datum sticanja vlasništva: 23. 04. 2012.
Preuzeto 26746 akcija po ceni od 1,620.00 din.