Pregled uspešno završenih ponuda za preuzimanje akcija

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: A.D. INDUSTRIJA MESA
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07395302
ISIN: RSCAJTE53874
Naziv: TAKOVO AGRAR DOO
JMB: 20454733
Depozitar HoV: JORGIĆ BROKER AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 24. 11. 2008.
Preuzeto 98171 akcija po ceni od 259.00 din.