Pregled uspešno završenih ponuda za preuzimanje akcija

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: A.D. VALJAONICA BAKRA
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 07606273
ISIN: RSVBSEE87204
Naziv: EAST POINT METALS LTD
JMB: HE 249213
Depozitar HoV: BDD M&V INVESTMENTS AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 26. 02. 2020.
Preuzeto 79039 akcija po ceni od 2,700.00 din.