Pregled uspešno završenih ponuda za preuzimanje akcija

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: A.D. KOZARA
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 08021902
ISIN: RSKZRAE20835
Naziv: DELTA AGRAR DOO
JMB: 20236434
Depozitar HoV: PRUDENCE CAPITAL A.D. BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 03. 10. 2018.
Preuzeto 10661 akcija po ceni od 48,746.00 din.