Pregled uspešno završenih ponuda za preuzimanje akcija

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: A.D. SLOBODA ZRENJANIN
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 08021970
ISIN: RSSLNKE31973
Naziv: RACA DANICA
JMB: 0407956855031
Depozitar HoV: ABC BROKER
Datum sticanja vlasništva: 24. 04. 2014.
Preuzeto 3074 akcija po ceni od 900.00 din.
Naziv: RACA DANICA
JMB: 0407956855031
Depozitar HoV: CONVEST A.D. NOVI SAD
Datum sticanja vlasništva: 08. 10. 2015.
Preuzeto 339 akcija po ceni od 900.00 din.