Pregled uspešno završenih ponuda za preuzimanje akcija

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: A.D. ZA POLJ.PR.JEDNOTA
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 08025126
ISIN: RSJEDNE42581
Naziv: INDUSTRIJA MESA MATIJEVIĆ
JMB: 08588759
Depozitar HoV: FIDELITY BROKER AD
Datum sticanja vlasništva: 16. 10. 2008.
Preuzeto 12323 akcija po ceni od 2,262.00 din.