Pregled uspešno završenih ponuda za preuzimanje akcija

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: A.D. 7. JULI GAJ
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 08044368
ISIN: RSJULIE92072
Naziv: ATEL DOO
JMB: 08448515
Depozitar HoV: DIL BROKER AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 28. 06. 2007.
Preuzeto 1934 akcija po ceni od 125.00 din.