Pregled uspešno završenih ponuda za preuzimanje akcija

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: A.D. MORAVA INŽENJERINGPROJEKT
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 08046298
ISIN: RSMRINE84505
Naziv: LOVRIĆ SLOBODAN
JMB: 1809963810013
Depozitar HoV: CONVEST A.D. NOVI SAD
Datum sticanja vlasništva: 23. 06. 2008.
Preuzeto 245 akcija po ceni od 2,700.00 din.