Pregled uspešno završenih ponuda za preuzimanje akcija

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: A.D. AGROSEME PANONIJA
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 08049327
ISIN: RSAGPAE02895
Naziv: AGROCOOP AD EXPORT IMPORT
JMB: 08040788
Depozitar HoV: SINTEZA INVEST GROUP A.D. BGD
Datum sticanja vlasništva: 28. 10. 2004.
Preuzeto 200 akcija po ceni od 1,200.00 din.