Pregled uspešno završenih ponuda za preuzimanje akcija

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: 1. OKTOBAR AD SOMBOR
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 08072523
ISIN: RSPOSOE61666
Naziv: MIJIĆ BRANKO
JMB: 0503960810033
Depozitar HoV: BDD SINTEZA INVEST GROUP A.D
Datum sticanja vlasništva: 18. 11. 2009.
Preuzeto 13765 akcija po ceni od 1,109.00 din.