Pregled uspešno završenih ponuda za preuzimanje akcija

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: 4. JULI CRVENKA
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 08156336
ISIN: RSCJULE35751
Naziv: INVECTA D.O.O. PRED. ZA PR.
JMB: 08762902
Depozitar HoV: ALCO BROKER AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 28. 09. 2005.
Preuzeto 1526 akcija po ceni od 210.00 din.