Pregled uspešno završenih ponuda za preuzimanje akcija

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: A.D. MEDOPRODUKT
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 08236593
ISIN: RSMEDOE64983
Naziv: ĐORĐEVIĆ ŽIVOJIN
JMB: 0302958820077
Depozitar HoV: JUBANKA AD BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 15. 03. 2006.
Preuzeto 267104 akcija po ceni od 1,080.06 din.