Pregled uspešno završenih ponuda za preuzimanje akcija

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: A.D. KELEBIJA
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 08236623
ISIN: RSKELEE10257
Naziv: ARIOUS LIMITED
JMB: 432208
Depozitar HoV: BDD M&V INVESTMENTS AD
Datum sticanja vlasništva: 27. 08. 2013.
Preuzeto 19865 akcija po ceni od 700.00 din.