Pregled uspešno završenih ponuda za preuzimanje akcija

Matični broj Naziv izdavaoca

Naziv izdavaoca: A.D. SOMBORMLIN
Podaci o emisiji Podaci o kupcu
JMB izdavaoca: 08300879
ISIN: RSSOMBE08380
Naziv: EAST POINT HOLDINGS LTD.
JMB: 40301
Depozitar HoV: BROKER POINT A.D. BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 25. 03. 2008.
Preuzeto 9866 akcija po ceni od 500.00 din.
Naziv: ŽITOMLIN AD BEOGRAD
JMB: 07057474
Depozitar HoV: BROKER POINT A.D. BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 13. 04. 2009.
Preuzeto 11932 akcija po ceni od 500.00 din.
Naziv: POINT GROUP INT DOO BEOGRAD
JMB: 07008465
Depozitar HoV: BROKER POINT A.D. BEOGRAD
Datum sticanja vlasništva: 06. 10. 2011.
Preuzeto 5702 akcija po ceni od 1,000.00 din.