Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
13 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 10386  
Obaveštenja na dan 27. nov 2020.
Obaveštenje o upisu finansijskih instrumenata u Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti na dan 27.11.2020. godine
Isplata likvidacionog ostatka izdavaoca KOPEX MIN-FITIP a.d. Niš - u likvidaciji
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca NIS a.d. Novi Sad
 
Obaveštenja na dan 26. nov 2020.
Isplata dividende izdavaoca NIS a.d. Novi Sad
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca SREM AD STARA PAZOVA - U STEČAJU
 
Obaveštenja na dan 25. nov 2020.
Obaveštenje članovima Centralnog registra o dostavi podataka o rezidentnosti za isplatu dividende izdavaoca INSTITUT ZA ISPITIVANJE MATERIJALA a.d. Beograd
 
Obaveštenja na dan 24. nov 2020.
Obaveštenje o izvršenoj isplati dividende izdavaoca TELEKOM SRBIJA a.d. Beograd
Obaveštenje o dopuni dnevnog reda Skupštine akcionara izdavaoca INTEREUROPA LOGISTIČKE USLUGE AD BEOGRAD
 
Obaveštenja na dan 23. nov 2020.
Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija izdavaoca UTVA SILOSI AD KOVIN
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca PP VOJVODINA a.d. Sombor