Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 0 % 8 %

Obaveštenja

1 - 10 od 9801  
Obaveštenja na dan 29. maj 2020.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PEKARSKA INDUSTRIJA AD PANČEVO
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BIGZ PUBLISHING AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MITROSREM AD SREMSKA MITROVICA
Obaveštenje članovima Centralnog registra za dostavu podataka o rezidentnosti za obračun isplate dividende izdavaoca MESSER TEHNOGAS AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara izdavaoca ZGOP a.d. Novi Sad
Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara izdavaoca ELEKTROVEZE - PROIZVODNJA a.d. Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca NIS AD NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca PLANINKA AD KURŠUMLIJA
 
Obaveštenja na dan 28. maj 2020.
Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara izdavaoca HTUP PARK a.d. Novi Sad
Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara izdavaoca YUGOSLAVIA COMMERCE a.d. Beograd