Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 2 % 78 % 0 % 1 % 0 % 7 %

Obaveštenja

1 - 10 od 9401  
Obaveštenja na dan 22. nov 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SBD BROKER AD SUBOTICA
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca EROZIJA AD VALJEVO
 
Obaveštenja na dan 21. nov 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca „LUXOL“ AD ZRENJANIN - U STEČAJU
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca TOPOLA UNIVERZAL a.d. Bačka Topola
 
Obaveštenja na dan 20. nov 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BANKA POŠTANSKA ŠTEDIONICA AD BEOGRAD
Ponuda za sticanje sopstvenih akcija izdavaoca HIDROZAVOD DTD a.d. Novi Sad
Obaveštenje o održavanju skupštine akcionara izdavaoca POSLOVNI OBJEKTI a.d. Beograd
Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca DUNAV AD ČELAREVO
 
Obaveštenja na dan 19. nov 2019.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca VD DUNAV AD BAČKA PALANKA