Statistički prikaz vlasništva registrovanih AD u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti-Zbirni pregled

Struktura vlasništva
Akcije u vlasništvu fizičkih lica <5% Akcije u vlasništvu fizičkih lica >5% Akcije u vlasništvu pravnih lica Društveni kapital Akcionarski i PIO fond Zbirni odnosno kastodi računi Ostali
12 % 1 % 78 % 0 % 1 % 1 % 7 %

Obaveštenja

11 - 20 od 11827  
Obaveštenja na dan 23. maj 2022.
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca FASIL AD ARILJE
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TPP CENTROISTOK AD BOR
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca RECREATOURS AD BEOGRAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SOMBORSKE NOVINE AD SOMBOR
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca INEX BAKAR AD MAJDANPEK
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca SACEN AD NOVI SAD
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca IHIS NAUČNO TEHNOLOŠKI PARK ZEMUN AD BEOGRAD
Obaveštenje o promeni nominalne vrednosti akcija izdavaoca MILENIJUM OSIGURANJE ADO Beograd
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TRIVIT PEK AD VRBAS
Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BEČEJSKA PEKARA AD BEČEJ