30.05.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca TERMIKA BEOGRAD AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „NLB Komercijalna banka“ a.d. Beograd

Poziv akcionarima za redovnu sednicu Skupstine drustva Termika-Beograd a.d. Beograd.pdf