03.10.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "DRAGIŠA BRAŠOVAN-TRUDBENIK" Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 18.956 akcija nominalne vrednosti 100,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSDRBRE24266 izdavaoca „DRAGIŠA BRAŠOVAN-TRUDBENIK“ Beograd (MB: 07016719), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.