08.04.2024.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca ARIUS AD BEOGRAD - U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 100 običnih akcija nominalne vrednosti 2.100,00 dinara po akciji, CFI kod: ESVTFR, ISIN broj: RSARISE77800 izdavaoca ARIUS AD BEOGRAD - U STEČAJU (MB: 17197967), usled prodaje stečajnog dužnika kao pravnog lica, kada akcionarsko društvo menja pravnu formu u društvo sa ograničenom odgovornošću.