17.01.2023.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca POMORAVLJE-TERM AD SURČIN

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 46.971 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSPMTRE44097 izdavaoca POMORAVLJE-TERM AD SURČIN (MB: 17254219), usled promene pravne forme prelaska iz akcionarskog društva u društvo sa ograničenom odgovornošću.