11.09.2018.

Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca KOZARA a.d. Banatsko Veliko Selo

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONUDI ZA PREUZIMANJE AKCIJA


Na osnovu Pravila poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, Rešenja Komisije za hartije od vrednosti o odobrenju ponude za preuzimanje akcija broj 1/2-102-3795/5-18 od 07.09.2018. godine, kao i na osnovu podnetog zahteva od člana «Prudence Capital» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti dostavlja obaveštenje članovima da ponudilac «DELTA AGRAR» d.o.o. Beograd, daje ponudu za preuzimanje akcija izdavaoca «KOZARA» a.d. Banatsko Veliko Selo.

Skraćeni tekst ponude za preuzimanje akcija izdavaoca KOZARA a.d. Banatsko Veliko Selo.pdf
Ponuda za preuzimanje akcija izdavaoca KOZARA a.d. Banatsko Veliko Selo.pdf