25.09.2023.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca DELO AD- u prinudnoj likvidaciji

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI

Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 70.359 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSDELOE14667 izdavaoca DELO AD- u prinudnoj likvidaciji (MB: 07018592), usled završenog postupka prinudne likvidacije.