11.05.2018.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "RETEKS" a.d. Vlasotince - u stečaju

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 51.887 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSRTKVE89482 izdavaoca „RETEKS“ a.d. Vlasotince - u stečaju (MB:07140207), usled zaključenog stečajnog postupka.