16.03.2017.

Obaveštenje o zameni akcija izdavaoca INDUSTRIJA OBUĆE BEOGRAD AD BEOGRAD

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ZAMENI HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio zamenu postojećih akcija izdavaoca INDUSTRIJA OBUĆE BEOGRAD AD BEOGRAD (MB:07031637) tako da je osnovni kapital podeljen na 2.702.495 komada običnih akcija, nominalne vrednosti od 100,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSIOBGE50013, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.