14.09.2023.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca BAS AD BEOGRAD

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Intercity broker“a.d. Beograd

Poziv akcionarima za III vanrednu sednicu Skupštine-sign.pdf