30.11.2020.

Obaveštenje o izvršenoj isplati likvidacionog ostatka izdavaoca KOPEX MIN-FITIP a.d. Niš – u likvidaciji

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O ISPLATI DIVIDENDE

U skladu sa Pravilima poslovanja Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, a na osnovu Odluke Skupštine akcionara izdavaoca «KOPEX MIN-FITIP» a.d. Niš – u likvidaciji o isplati likvidacionog ostatka od 06.11.2020. godine i zahteva podnetog od strane člana «Komercijalna banka» a.d. Beograd, Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti je dana 30.11.2020. godine, izvršio isplatu dividende za izdavaoca «KOPEX MIN-FITIP» a.d. Niš – u likvidaciji, preko Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti, za 823 akcionara, u ukupnom neto iznosu 63.636.873,73 dinara.