23.03.2020.

Obaveštenje o održavanju Skupštine akcionara izdavaoca MINEL KONCERN AD Beograd

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Erste bank“ a.d. Novi Sad

Poziv za sednicu Skupštine Društva.pdf