30.01.2023.

Prestanak člansta „RBA BANKA“ a.d. Novi Sad (MB: 08277931) u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti

Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti sproveo je proceduru prestanka članstva „RBA banka“ a.d. Novi Sad na osnovu podnetog zahteva i u skladu sa propisanom dokumentacijom.
Dana 27.01.2023. godine prestalo je članstvo „RBA banka“ a.d. Novi Sad u Centralnom registru, depou i kliringu hartija od vrednosti.