21.04.2017.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca "Industrija precizne mehanike" a.d. Beograd

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 808.685 akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSIPMEE35922 izdavaoca „Industrija precizne mehanike“ a.d. Beograd (MB:07011245), usled statusne promene pripajanja privrednom društvu „Industrokomerc“ d.o.o. Beograd.