31.03.2023.

Obaveštenje o izmeni o poziva za Skupštinu akcionara izdavaoca SREMPUT AD RUMA

Obaveštenje je dostavljeno od člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti „Tesla Capital“ a.d. Beograd

Odluka o izmeni poziva za skupštinu akcionara Sremput ad Ruma.pdf