06.12.2023.

Obaveštenje o poništenju sopstvenih akcija AD TEKSTIL LESKOVAC

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI

OBAVEŠTENJE O PONIŠTENJU SOPSTVENIH AKCIJA


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio poništenje 2.312 akcija izdavaoca AD TEKSTIL LESKOVAC (MB: 07196318) nominalne vrednosti 500,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSTTLEE43802 u posedu izdavaoca, a na osnovu dokumentacije koja je dostavljena od strane člana Centralnog registra, depoa i kliringa hartija od vrednosti.