09.11.2020.

Obaveštenje o ispisu akcija izdavaoca MIK JAVOR AD BEOGRAD - U STEČAJU

SVIM ČLANOVIMA CENTRALNOG REGISTRA, DEPOA
I KLIRINGA HARTIJA OD VREDNOSTI


OBAVEŠTENJE O ISPISU HARTIJA OD VREDNOSTI


Obaveštavamo Vas da je Centralni registar, depo i kliring hartija od vrednosti izvršio ispis 16.969 običnih akcija nominalne vrednosti 1.000,00 dinara po akciji, CFI kod i ISIN broj: ESVUFR, RSMJAVE16470 izdavaoca MIK JAVOR AD BEOGRAD - U STEČAJU (MB: 07016808), usled zaključenog stečajnog postupka.